Objavljeno: 02-11-2017

U Karlovcu se sastala Lokalna akcijska grupa projekta BhENEFIT

Na sastanku su sudjelovale kao članice Lokalne akcijske grupe: Marina Majoli (Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine Karlovac), Tanja Marković (Savjet za zelenu gradnju) koji su pridruženi članovi na projektu BhENEFIT, Tatjana Basar (Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac), Sanda Kočevar (Veleučilište u Karlovcu, Gradski Muzej Karlovac), Margarita Maruškić Kulaš (Javna ustanova Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac), Nada Gogić (Udruga informatičara Karlovačke županije), Sonja Jakšić (Ministarstvo Kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu), Branka Križanić (Ministarstvo Kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu), Marijana Tomičić (Razvojna agencija KARLA d.o.o.) te predstavnici grada Gordana Koprivnjak (Grad Karlovac) i Snježana Turalija (pročelnica UO za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove).

U okviru prvog sastanka članovima Lokalne grupe predstavljen je projekt BhENEFIT, uloga i očekivanja od Lokalne akcijske grupe te aktivnosti vezane uz implementaciju i testiranje IT alata na pilot područje koje obuhvaća staru gradsku jezgru Zvijezdu.

Na razini projekta svako od pilot područja, a u našem slučaju to je područje stare gradske jezgre Zvijezda, okuplja se lokalna grupa koja se sastoji od eksperata iz različitih područja, raznih dionika i donositelja odluka na lokalnoj razini, a čiji rad je usko vezan uz tematiku građevinska baštinska područja (HBA).

Glavna svrha Lokalne akcijske grupe  je da svojim znanjem i iskustvom sudjeluje u komentiranju i doprinosu nacrta politika za upravljanje baštinskim zgradama na nacionalnoj i lokalnoj razini, što direktno doprinosi Strategije upravljanja baštinskim građevinskim područjima (HBA) središnje EU koja će biti izrađena.