REGEA

Međunarodni projekti

Međunarodni projekti, od samog početka rada Agencije, imaju važnu ulogu u prepoznatljivosti Agencije kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Velike promotivne kampanje, kao i obrazovne aktivnosti provođene u sklopu međunarodnih projekata postavile su Agenciju na visoku poziciju kao instituciju koja pruža podršku svojim klijentima u svim aspektima njihovog rada i djelovanja.

Birajući međunarodne projekte nastojimo biti inovativni i raznovrsni te tako pokriti sva područja energetskih djelatnosti. U našem portfelju mogu se pronaći projekti vezani za iskorištavanje biomase, projekti energetske učinkovitosti u zgradarstvu, javnoj rasvjeti, kulturnoj baštini, zelena javna nabava i sl. Važno je istaknuti kako je Agencija, te samim time i Hrvatska, po prvi put bila vodeći partner u sklopu programa Inteligentna energija za Europu kroz projekt SUSTAINCO (Sustainable Energy for Rural Communities).

Neke od najvažnijih referenci Agencije na ovom području uključuju:

INTERREG - Adriatic New Neighbourhood Programme

Projekt je sufinanciran u sklopu Interreg programa te ima za ciljeve razmjenu iskustava mediteranskih zemalja vezano uz energetsku učinkovitost, smanjenje energetske potrošnje, praćenje potrošnje te podizanje razine svijesti djelatnika javne uprave i javnosti o koristima uvođenja mjera energetske učinkovitosti.

Aktivnosti na projektu su uključivale izradu registra zgrada u vlasništvu Karlovačke županije, praćenje energetske potrošnje prikupljanjem mjesečnih računa za energiju, izradu investicijskih studija, energetskih pregleda, organizaciju natjecanja u energetskim uštedama te stručnog izleta u Italiju.

Projekt BUILD2LC, punog naziva Podrška inovativnim načinima energetske obnove zgrada u Europskim regijama financiran je kroz EU program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE. Projekt ukupne vrijednosti 1.658.987,00 EUR, okuplja 8 partnera iz cijele Europe.

Cilj projekta u Hrvatskoj je pružiti podršku provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija, točnije investicijskog prioriteta 4c - Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru. Ovaj projekt usmjeren je na pronalazak novih rješenja u jednoj od 4 glavne teme - profesionalizacija građevinskog sektora, inovacije, aktivacija potražnje i borba protiv energetskog siromaštva, novi financijski instrumenti – i to kroz međuregionalnu razmjenu iskustava i dobrih primjera iz prakse.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina

Projekt je sufinanciran u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska– Bosna i Hercegovina te je bio usmjeren na podizanje razine svijesti i promociju održivog korištenja prirodnih resursa kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje energetskih ušteda u potrošnji na području Karlovačke županije i Grada Banja Luka

Aktivnosti na projektu su uključivale izradu i distribuciju edukativnih materijala te organizaciju edukativnih radionica, izradu zajedničke strategije i akcijskog plana za povećanje energetske učinkovitosti u prekograničnom području, praćenje potrošnje energenata, održavanje natjecanja u energetskoj učinkovitosti te uključivanje u EU Display kampanju.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija

Cilj projekta je usmjeren na povećano i poboljšano iskorištavanje drva lošije kvalitete za energetske svrhe, utemeljeno na uspostavljanju lokalnih proizvodnih lanaca. U skladu s tim  opći ciljevi odnose  se na i povećan gospodarski rast i na dizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, čemu pridonosi prekogranična poslovna suradnja na području iskorištavanja šumske biomase te biomase iz brzorastućih nasada.

Osim koristi koju će projekt ima za lokalnu zajednicu (novootvorena radna mjesta, socijalna kohezija, smanjenje odseljavanja sa sela i dr.), projekt pridonosi i ciljevima koji se u Operativnom programu ne odnose izravno na prioritet gospodarskog razvoja, odnosno na razvoj poduzetništva. Naime, povećano iskorištavanje biomase pozitivno se odražava na području zaštite okoliša (lokalnog i globalnog), a isto tako povećava i energetsku sigurnost, neovisnost i samodostatnost lokalnog stanovništva.

Internetske stranice projekta: http://www.bioheatlocal.com/

Osnovni cilj ovog projekta je obnova dva objekta kulturne baštine uvođenjem mjera energetske učinkovitosti kako bi se smanjila potrošnja energije u tim objektima te unapređenje boravka ljudi – povećanje toplinske ugodnosti u objektima kulturne baštini (ugradnja sustava grijanja, hlađenje, ventilacija, zamjena stolarije) kako bi se povećala zaštita i očuvanje objekata kulturne baštini na prekograničnom području. Na hrvatskoj strani omogućena je rekonstrukcija Županijske palače Krapini, a na slovenskoj strani rekonstrukcija objekta Villa Rožle koji se nalazi u Velenju.

Na temelju prikupljenih iskustava u provedbi energetski učinkovitog održavanja zaštićenih objekata izrađen je Priručnik o provedbi energetske učinkovitosti u objektima kulturne baštine što će doprinijeti da novi projekti sanacije objekata kulturne baštine budu dobro pripremljeni i uspješni u provedbi. Projekt je financiran iz Operativnog programa prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske 2007.-2013. Operativni program Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. kreiran je u svrhu promicanja prekogranične suradnje između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

Internetske stranice projekta: http://www.regea.org/eeculture

Projekt je imao za cilj temeljitu analizu javne rasvjete u u prekograničnom području, analizu zakonskih zahtjeva u Sloveniji i Hrvatskoj te prijenos europskih standarda javne rasvjete u hrvatsko zakonodavstvo. Svrha projekta je također bila i postavljanje demonstracijske pruge, koja je pored nove LED tehnologije, uključivala moderan sistem nadzora i upravljanja, što je u Sloveniji i Hrvatskoj jedinstveni primjer.

Kroz promociju i demonstraciju djelovanja demonstracijske pruge nastaviti će se podizanje ekološke svijesti ciljne javnosti. Na taj način će se doprinijeti manjoj potrošnji krajnje energije i smanjenju emisija stakleničkih plinova i svjetlosnog zagađivanja, a s druge strane jačati sinergija sa europskim i nacionalnim politikama na području zaštite okoliša.

Internetske stranice projekta: http://www.varcuj-stedi.com/

IPA program South-East Europe

Projekt je sufinanciran u sklopu IPA programa South-East Europe s naglaskom na dvama glavnim elementima koji se odnose na učinkovitost resursa- energijom i otpadom te ih objedinjuje unutar zajedničke inicijative. Projekt je bio usmjeren na istraživanje kako se obrasci potrošnje mogu mijenjati i kako donošenje alternativne politike može podržati promjenjive zahtjeve potražnje kroz rad gradskih administracija na održivom upravljanju resursima i koordinaciji strategije s inovativnim rješenjima, alatima i poticajima (posebice u vezi valorizacije gospodarenja otpadom i korištenju obnovljivih izvora energije).

Glavne aktivnosti su uključivale europski pregled metodologija, tehnologija i procesa planiranja s resursima predviđanja na lokalnoj razini, razvoj i prilagodbu početnog metodološkog okvira s kriterijima za procjenu te izgradnju strategija u obliku studija slučaja.

Internetske stranice projekta: http://www.re-seeties.eu/

Transnacionalni operativni program Mediteran

SMARTinMED projekt je vezan za koncept i strategiju Europa 2020 te potiče definiranje i provedbu Mediteranske SMART strategije specijalizacije s krajnjim ciljem jačanja strateške suradnje između gospodarskog sektora i javnih vlasti, poglavito u potpori inovacijskim kapacitetima malih i srednjih poduzeća te razvojnog potencijala u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Ključni aspekt projekta je iskoristiti uloge energetskih klastera i njihovu sposobnost pristupa malim i srednjim poduzećima bolje od bilo kojeg drugog posrednika te ponuditi nove usluge koje pomažu malim i srednjim poduzećima u razvoju inovacija. Klasteri će na taj način poboljšati i svoju posredničku ulogu kako kod privatnih sudionika, tako i kod lokalnih javnih vlasti u podizanju svijesti o ulozi malih i srednjih poduzeća kao ključnih aktera za suočavanje s novim ekonomskim i ekološkim izazovima.

Internetske stranice projekta: http://www.smartinmed.eu/

CONCERTO (6. Okvirni Program)

Projekt The Sustainable Energy for the Rural Village Environment (SERVE) je financiran u sklopu CONCERTO programa Europske unije s ciljem razvoja održive regije Sjeverni Tipperary, Irska, kroz provedbu aktivnosti na području održive energije u vidu energetske nadogradnje postojećih kuća, ugradnje sustava grijanja na obnovljive izvore energije, razvoj eko-sela u Cloghjordanu i razvoj sustava područnog grijanja.

Agencija je bila koordinator Radnog paketa 6: Socio-ekonomske analize u sklopu kojega su napravljene studije mogućnosti razvoja ESCO tvrtki, otvaranja novih radnih mjesta, socio-ekonomske analize, analize dionika te studije slučaja vezane uz statove i mišljenja sudionika u projektu te razvoja eko-naselja.

Internetske stranice projekta: www.servecommunity.ie

Horizon2020

Kroz projekt BioRES uvodi se inovativni koncept sabirno-logističkih centara za biomasu (SLC) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj koji se temelji na međunarodnoj suradnji sa tehnološkim predvodnicima iz Europe. SLC-i, kao regionalna središta doprinijeti će povećanju lokalne ponude i potražnje za drvnim energentima. 

Projekt se provodi u sklopu programa Horizon2020, a partneri na projektu su Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), European Biomass Association (AEBIOM), Landeskammer für Land-und Forstwirtschaft Steiermark (LK-STMK), Central Agricultural Raw Materials Marketing and Energy Network (CARMEN), Natural Resources Institute Finland (Luke), Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA).

Internetske stranice projekta: www.bioresproject.eu

Projekt BioVill, vrijednosti 1.998.917,50 Eura, je usmjeren na promociju i poticanje energetski samoodrživih naselja prateći iskustva i primjere dobre prakse iz Njemačke i Austrije, svojevrsnih predvodnika u osnivanju energetskih naselja. Konzorcij partnera projekta BioVill okuplja 9 partnera iz 8 zemalja Europe dok je za provedbu projekta kao koordinator zadužen njemački GIZ (Njemačko društvo za internacionalnu suradnju).

REGEA je u sklopu ovog projekta zadužena za vođenje Radnog paketa 3.- Sudjelovanje građana, lokalnih dionika i političara koji je usmjeren na uključivanje građana, JL(R)S i ciljanih naselja kako bi se osiguralo osnivanje održivih lanaca bioenergije. Radni paket 3 uključuje razne mjere kao što su izrada letka, prikupljanje podataka, osnivanje radnih skupina, provođenje anketa, organizacija otvorenih vrata i sl. Također smo zaduženi i za pokretanje službene Internet stranice projekta te za njezin vizualni i sadržajni dizajn.

Projekt EmBuild, vrijednosti 1.554.192,50 Eura, ima za cilj prepoznati administrativne i tehničke barijere u provođenju projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, s naglaskom na zgrade javne namjene. Kao ključni dionici prepoznate su lokalne i regionalne samouprave te će projektne aktivnosti biti usmjerene ka jačanju kapaciteta istih.

Projektni konzorcij čini 9 partnera iz 8 europskih zemalja, a koordinator projekta je Njemačko društvo za internacionalnu suradnju (GIZ). REGEA će provoditi aktivnosti na području Republike Hrvatske, te je zadužena za vizualni i sadržajni dizajn službene Internet stranice projekta.

Program Inteligentna energija za Europu

Projekt je imao za cilj povećanje proizvodnje i korištenje energije iz drvne biomase kroz organizaciju događaja kojima će se motivirati identificirane ciljne skupine na ulaganje u sabirno-logističke centre za biomasu u 9 zemalja EU (Austrija, Hrvatska, Njemačka , Grčka, Irska, Italija, Rumunjska, Slovenija i Španjolska) pružanjem informacija potencijalnim investitorima u pogledu poslovnih mogućnosti za proizvodnju i prodaju energetskih proizvoda i usluga na tržištu.

Aktivnosti na projektu su uključivale izradu promotivnih brošura, organizaciju edukativnih radionica, stručnih posjeta, promociju standarda kvalitete drvne biomase te stručnu pomoć pri otvaranju sobirno-logističkih centara za biomasu.

Internetske stranice projekta: www.biomasstradecentre2.eu/

Glavni cilj projekta bio je promocija nabave energetski učinkovitih proizvoda i usluga što bi trebalo pozitivno utjecati na promjenu ponašanja kupaca iz javnog i privatnog sektora te potaknuti proizvodnju i korištenje proizvoda koji imaju manje štetan utjecaj na okoliš.

Aktivnosti projekta uključivale su uvođenje procedura zelene nabave, organizaciju stručnih radionica, savjetovanje te razvoj smjernica za nabavu specifičnih grupa proizvoda poput kućanskih aparata, uredske opreme, unutarnje rasvjete, vozila, građevinskih elemenata te električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Internetske stranice projekta: www.buy-smart.info

Cilj projekta je njegovanje korištenja Ugovora o energetskom učinku (EPC) u većim gradovima i metropolitanskim regijama širom Europe, poput Antwerpena, Barcelone, Berlina, Dublina, Graza, Praga, Osla, Sofije ili Zagreba.

Iako su se mnogi europski gradovi obvezali na aktivnosti uštede energije, neke prepreke sprječavaju korištenje EPC-a kao alata za otvaranje potencijalima uštede. Te su prepreke uglavnom ne-tehničke prirode, poput nedostatka sustavnih informacija, povjerenja, postupaka nabave te vještina (know-how) ili nepostojanja tržišnih facilitatora. Cilj projekta EESI 2020 jest pozabaviti se tim preprekama i podržati provođenje dugoročnih lokalnih EPC programa u ciljanim velikim gradovima ili metropolitanskim regijama. U sklopu projektnog tima neki iskusni facilitatori EPC projekta stavit će novim igračima na tržištu na raspolaganje iskustva iz najbolje europske prakse o tome kako razviti i olakšati EPC projekt i program. Kada prođu obuku i sami postanu stručnjaci, ti novi facilitatori će umnožiti EPC koncept u svojim regijama i osigurati dugoročne učinke projekta EESI 2020.

Internetske stranice projekta: www.eesi2020.eu

Projekt je imao za cilj podržati energetske aktivnosti u ruralnim sredinama, poticati ruralne zajednice u energetskom razvoju, izradi, provedbi i praćenju Akcijskih planova održivog energetskog razvoja (SEAP-a) te djelovati na podizanje kapaciteta svih relevantnih lokalnih aktera.

Aktivnosti projekta uključivale su izradu posebnih web alata koji će pridonijeti smanjenju potrebnog vremena, kapaciteta i drugih resursa potrebnih lokalnim zajednicama za izradu i praćenje provedbe SEAP-a, identifikaciju lokalnih energetskih projekata i mogućih izvora njihova financiranja te izradu SEAP-a i razradu metodologije.

Internetske stranice projekta: www.erenet.epu.ntua.gr

Projekt je imao za cilj stvaranje nacionalnog referentnog centra za odabir energetski najučinkovitijih uređaja dostupnih na hrvatskom tržištu putem nacionalne internetske stranice. Promotivne aktivnosti u sklopu projekta mogu poslužiti kao polazište za politiku zaštite okoliša, određivanje strategije, određivanje minimalnih zahtjeva učinkovitosti i specifikacije za multinacionalne kupce.

Aktivnosti na projektu su uključivale osnivanje nacionalnog referentnog centra za energetski učinkovite uređaje, kontinuirano istraživanje tržišta energetskih uređaja u cilju određivanje energetski najučinkovitijih u 12 osnovnih kategorija uređaja, izradu hrvatske web stranice energetski najučinkovitijih uređaja na hrvatskom tržištu i promotivnu kampanju.

Internetske stranice projekta: www.topten.eu

Projekt je bio usmjeren na najnovija postignuća i razvitke vezane uz aspekte kvalitete i održivosti krutih biogoriva, posebice na razvoj odgovarajućih sustava normizacije i certifikacije. Kroz projekt su predstavnici industrije krutih biogoriva informirani i obrazovani u području normizacije i certifikacije te će se prikupiti povratne informacije koje će biti proslijeđene relevantnim komitetima za normizaciju odnosno donositeljima odluka.

Aktivnosti projekta su bile usmjerene su na organizaciju 35 obrazovnih radionica za proizvođače, trgovce te krajnje korisnike krutih biogoriva i osobe uključene u procese normizacije i certifikacije. Projektni konzorcij je radio sa 7 odabranih tvrtki iz industrije krutih biogoriva te im pružio potporu u provedbi europskih normi kvalitete.

Internetske stranice projekta: www.solidstandards.eu/

Projekt je započeo u travnju 2014. s ciljem poticanja korištenja Ugovora o energetskom učinku, odnosno EPC ugovora kao modela financiranja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete.

Provodi se u 9 europskih regija gdje putem regionalnih EPC info centara putem kojih se pruža podrška jedinicama lokalne samouprave, ESCO tvrtkama i svim ostalim dionicima zainteresiranim u uključivanje u EPC tržište.

Glavne aktivnosti na projektu uključuju analizu specifičnih izazova u svakoj od regija partnera projekta te izradu lista problema koje treba savladati za uspostavu energetski učinkovite javne rasvjete koristeći EPC model, poticanje interesa i povjerenja u EPC model, uspostavu službe podrške za korisnike i nositelje EPC  modela financiranja, uspostavu dijaloga s relevantnim financijskim institucijama i bankama u regiji, provođenje procesa javne nabave u gradu partneru te proširenje razvoja tržišta javne rasvjete na složenije EPC primjene.

Internetske stranice projekta: www.streetlight-epc.eu/

Projekt je bio usmjeren na Europsku inicijativu poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama koja se temelji na inicijativi da do 2020. godine sve nove zgrade budu zgrade gotovo nulte porošnje (NZEB- Nearly Zero Energy Buildings). Važno je napomenuti da je po prvi put partner iz Hrvatske (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske) koordinator europskog projekta u okviru programa Inteligentna energija za Europu.

Aktivnosti projekta su uključivale izradu visokokvalitetnih tehničkih i financijskih priručnika usmjerenih na NZEB, pružanje informacija građanima o NZEB, organizaciju radionica i stručnih posjeta te razvoj najmanje 8 pilot projekata vezanih uz NZEB.

Internetske stranice projekta: http://www.sustainco.info/

Projekt se provodi u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava. To korisnicima omogućuje izradu projekata, studija isplativosti i ishođenje potrebne upravne dokumentacije neophodne za financiranje energetske obnove objekata i iz drugih izvora osim gradskog proračuna, kao što su strane banke i fondovi EU.

Vrijednost projekta ZagEE iznosi 1.813.438 EUR, a ukupna planirana investicijska vrijednost radova na realizaciji predviđenih mjera za koje će se izraditi tehnička dokumentacija iznosi 29.379.114 EUR.

Internetske stranice projekta: www.zagee.hr

IEA - International Energy Agency (Međunarodna energetska agencija)

Projekt se provodio se od 1. siječnja 2000. godine, a glavni mu je cilj bio istražiti različita regionalna i nacionalna dostignuća u razumijevanju i evaluaciji socijalnih i gospodarskih dobrobiti korištenja energije biomase te mehanizama za provedbu takvih projekata.

Aktivnosti na projektu uključivale su organizaciju godišnjih radionica i zajedničkih događanja sa sličnim programima, izradu studija provedenih projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini, socio-ekonomske analize, prijenos znanja te međunarodnu suradnju i povezivanje.

Internetske stranice projekta: www.task29.net 

Nastavno na značajne rezultate ostvarene projektom IEA Bioenergy Task 29 za iduće programsko razdoblje (2013.-2015.) ukazala se izvrsna mogućnost za sudjelovanje u projektu Task 43 – Biomass Feedstocks for Energy Markets. Projekt je bio fokusiran na analizu ključnih aspekata opskrbnih lanaca, uključujući i sociološke, ekonomske i ekološke posljedice proizvodnje biomase odnosno pretvorbe u energiju.

Aktivnosti na projektu uključivale su organizaciju godišnjih radionica i zajedničkih događanja sa sličnim programima, izradu studija provedenih projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini, socio-ekonomske analize, prijenos znanja te međunarodnu suradnju i povezivanje.

Internetske stranice projekta: www.ieabioenergytask43.org 

Top