REGEA

Gospodarstvo

Agencija je od samog osnutka prepoznala važnost projekata održive energije za razvoj domaćeg gospodarstva, otvaranje novih radnih mjesta i zajednički nastup na jedinstvenom tržištu Europske unije. Kao aktivan sudionik energetskog klastera Inteligentna energija djelovanje Agencije usmjereno je na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te jačanje suradnje znanstvenog i poslovnog sektora u razvoju konkretnih projekata. Pripremu, izradu i vođenje energetskih projekata za poduzetnike Agencija provodi kao ovlašteni konzultant EBRD-a i HAMAG-BICRO-a, ali i putem projekata financiranih iz Strukturnih fondova i drugih programa Europske unije.

Kontinuiranom edukacijom poduzetnika Agencija nastoji primijeniti znanje stečeno radom na brojnim europskim projektima te ukazati na prednost poslovnog modela temeljenog na korištenju obnovljivih izvora energije i energetski učinkovitih i čistih tehnologija.

Neke od najvažnijih referenci Agencije na ovom području uključuju:

Zelenom zonom Zagrebačka banka želi potaknuti stil života i donošenje osobnih, životnih i poslovnih odluka u skladu s očuvanjem okoliša, zdravim osobnim razvojem i afirmativnim društvenim djelovanjem. Na Zelenoj zoni građani i tvrtke mogu naći potrebne informacije i educirati se o mogućnostima ostvarivanja ušteda te dobiti savjete o raznim temama iz sfere očuvanja okoliša i zelenih tehnologija.

Osim organizacije stručnih radionica, Zagrebačka banka je, u suradnji s Agencijom, objavila i natječaj za donacije „Moja zelena zona!“ za svrhu poticanja primjene novih i inovativnih metoda upotrebe zelenih tehnologija, poglavito održivog iskorištavanja energije te zapošljavanja i gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj.

Internetske stranice projekta: http://www.zelenazona.hr/

Ovom Nacionalnim akcijskim planom analizirano je postojeće stanje, identificirane mogućnosti uvođenja alternativnog goriva i predloženi koraci koji su nužni kako bi se pristupilo implementaciji LNG-a u pomorski promet. Proučeni su relevantni strateški i planski dokumenti kako na razini Republike Hrvatske, tako i na nivou Europske unije, uočene su povoljne okolnosti, ali i potencijalne zapreke.

U temeljnim razvojnim dokumentima Republike Hrvatske (Strategija energetskog razvoja, Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike, Strateški plan MPPI-a za razdoblje 2014.-2016.) utvrđene su potrebe za modernizacijom energetske infrastrukture, uvođenjem novih tehnologija, obnovom nacionalne flote i poticanjem konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Implementacija LNG-a udovoljava svim ciljevima, a predloženim se projektom također potiče i razvoj tehnologije kroz stjecanje novih, na tržištu primjenjivih znanja i vještina. Povrh toga, upotreba LNG-a ima pozitivan utjecaj na opterećenje okoliša -  izgaranjem prirodnog plina smanjuju se emisije stakleničkih plinova i čestica. To je od iznimnog značaja budući da je Republika Hrvatska potpisnica MARPOL konvencija koje, između ostalog, reguliraju najveće dopuštene emisije štetnih tvari te definiraju zone kontroliranih emisija.

Cilj izrade ove Studije je bio omogućiti optimalan izbor kvalitete goriva koje flota Jadrolinije Rijeka može koristiti u svrhu racionalizacije ukupnog poslovanja.

Studija je pripremljena za potrebe Jadrolinije Rijeka u cilju odabira optimalne kvalitete goriva kako s ekonomskog stajališta, tako i sa stajališta važećih hrvatskih i europskih propisa (direktiva, uredbi, ugovora, …) na području zaštite okoliša. Također, ovom studijom su dani odgovori na pitanja vezana uz razne kvalitete goriva dostupne na tržištu, kakva je dugoročna perspektiva usklađivanja nacionalnog zakonodavnog okvira s legislativom Europske Unije, koji pravni propisi definiraju uporabu pogonskih goriva u pomorskom prometu, da li koristiti različite kvalitete goriva te kako provesti nabavu odabranog goriva.

Energetski pregled građevine provodi se sukladno Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14).

Pregled podrazumijeva analizu toplinskih karakteristika i energetskih sustava građevine s ciljem utvrđivanja učinkovitosti potrošnje energije i vode uz donošenje zaključaka i preporuka za povećanje energetske učinkovitosti. Osnovni cilj energetskog pregleda građevine je prikupljanjem i obradom podataka o tehničkim sustavima dobiti uvid u energetska svojstva građevine obzirom na građevinske karakteristike zgrade, energetska svojstva sustava klimatizacije, grijanja ventilacije ili rasvjete kao i zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila.

Top