Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15Narodne novine broj 25/13), (dalje u tekstu: „Zakon“).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji:

 1. podnošenjem zahtjeva pisanim putem, pri čemu je potrebno ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga:
 • poštom na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb;
 • putem telefaksa broj 01/3098-316;
 • putem e-maila na adresu info@regea.org;
 • donijeti osobno na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka,  u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.
 1. usmenim putem, osobno na adresi Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb ili putem telefona broj 01/3098-315, svakog ponedjeljka u vremenu od 9.00 do 12.00 sati, o čemu će se sastaviti zapisnik, odnosno, službena zabilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, te naknadu troškova dostave tražene informacije.

OBRASCI:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama - možete preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije - možete preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija - možete preuzeti ovdje.

Primjenjivi propisi:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15);
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13);
 • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije;
 • Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14);
 • Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija koju plaća korisnik prava na informacije (pdf).

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

2015. godina.

2016. godina.

2017. godina.

Službenik za informiranje:

Ivana Belić, glasnogovornica
Tel:  01/3098-315
Fax: 01/3098-316
Email: ibelic@regea.org